Virpi Sulosaari, TtT, sh, yliopettaja, Turun AMK

Olen taustaltani sairaanhoitaja ja erikoistunut hematologisten syöpäpotilaiden hoitotyöhön. Hoitotyön opettajana olen toiminut Turun ammattikorkeakoulusta syksystä 2003 alkaen, tällä hetkellä painottuen ylemmän ammattikorkeakoulun kliiniseen asiantuntijakoulutukseen. Erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja kansallisissa sekä kansainvälisissä monialaisissa verkostoissa olen toiminut vuosien ajan. Väitöstutkimukseni kohdistui sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamiseen. Post doc -tutkimukseni suuntautuu syöpäsairaanhoitajien osaamiseen
ja koulutukseen.

Laura Seppänen, MMT, vanhempi tutkija, dos. (HY), Työterveyslaitos

Olen tutkinut vuodesta 1995 osallistuvaa työn kehittämistä ja työssäoppimista laajasti eri aloilla. Olen tutkinut muun muassa palveluverkostoyhteistyötä, suhdetoimijuutta, ja tulkitsevan työtavan edistämistä robottikirurgiassa. Koulutan ja opetan näitä asioita myös ulkomailla Brasiliassa ja Sveitsissä. Työterveyslaitoksella olen mukana myös sotealan hallituksen kärkihankkeessa "Osatyökykyisille tie työelämään". Viimeaikaisin tutkimuskiinnostukseni on digitalisaation ja alustatalouden vaikutukset työhön (smartworkresearch.fi)


Elisa Valtanen, psykologi, KTM, työnohjaaja ja prosessikonsultti, Työterveyslaitos

Teen työyhteisön ja johtamisen kehittämiskonsultointityötä. Työelämän kehittäminen ja organisaatioelämän moninaiset ilmiöt ovat ammatillisen kiinnostukseni kohteita. Tuen muutosta läpikäyviä organisaatioita matkalla eteenpäin. Työskentelen johdon, esimiesten ja työyhteisöjen kanssa tavoitteena löytää uusia ratkaisuja muuttuvassa työssä. Lisäksi olen toiminut useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, teemoina mm. työntekijöiden kehittämistoimijuus, osallistuva innovointi ja muutostuki.

Minna Stolt, dosentti, TtT, jalkaterapeutti (AMK), yliopisto-opettaja Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Olen työskennellyt Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella vuodesta 2006 erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Tällä hetkellä toimin ylipisto-opettajan tehtävässä. Opetusvastuuseeni kuuluvat erityisesti tieteellinen kirjoittaminen (ml. erilaisten kirjallisuuskatsausten tekeminen ja opetus) ja tutkimusmetodiikan alueelta mittareiden kehittäminen. Tutkimusalueeni on jalkaterveyden sekä hoidon laadun ja etiikan sektoreilla. Johdan jalkaterveyden tutkimusta, joka kohdistuu eri-ikäisten jalkaterveyteen ja siihen yhteydessä oleviin tekijöihin. Teen kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Karoliinisen instituutin (Ruotsi) kanssa niin tutkimusmetodiikan kuin tieteellisen tutkimuksen näkökulmista. Minulla on useita tieteellisiä ja yleistajuisia julkaisuja sekä jalkaterveyden ja hoitotieteen alueen luottamus- ja asiantuntijatehtäviä.

Heli Heikkilä, FM, KM, tutkija, Työterveyslaitos

Olen työskennellyt Työterveyslaitoksella vuodesta 2007 erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa keskeistä on ollut edistää työntekijöiden hyvinvointia ja toimijuutta muuttuvassa työssä. Autan työyhteisöjä jäsentämään kokonaiskuvaa työnsä kehityspolusta sekä ideoimaan kokeiluja, jotka edistävät sekä uudenlaisten, sujuvien työkäytäntöjen rakentumista että työn mielekkyyttä. Tärkeä osa projekteja on myös kehittävä arviointi. Valmisteilla oleva väitöstutkimukseni kietoutuukin kehittämistoimijuuden ilmenemismuotojen tarkasteluun sekä toimijuutta edistävien interventioiden arviointiin.

Olen ollut mukana useammissa sote-alaa koskeneissa projekteissa vaan matkan varrella olen päässyt tutustumaan niin ikään esimerkiksi rautateiden liikenteenohjaukseen kuin korjausrakentamiseen erikoistuneen insinööritoimiston työhön.

Päivi Rautava, tutkimusylilääkäri, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

Olen koulutukseltani lastenlääkäri ja terveydenhuollon erikoislääkäri ja työskennellyt terveydenhuollon apulaisprofessorina ja professorina opettaen terveyden edistämistä ja terveydenhuollon johtamista, Turun kaupungin oman erikoissairaanhoidon johtajana ja nyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluyksikön johtajana ja Turun yliopiston ehkäisevän terveydenhuollon professorina. Syöpätauteihin olen ollut kytköksissä erityisesti siten, että olen ollut Läntisen syöpäkeskuksen ensin suunnittelutyöryhmän, sitten hallinnollisen johtoryhmän puheenjohtajana ja kansallisen syöpäkeskuksen suunnittelutyöryhmän jäsenenä.

Johanna Peltonen, TtK, TtM-opiskelija, työterveyshoitaja (amk), sosionomi (amk), Turun yliopisto

Olen taustaltani sosionomi ja työterveyshoitaja. Työterveydessä olen työskennellyt pitkään erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä ja toiminut suurasiakkuuksien valtakunnallisena koordinoivana työterveyshoitajana. Työhöni kuuluu lisäksi erilaiset laadunhallinnan tehtävät. Tällä hetkellä opiskelen Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella terveystieteiden maisteriksi ja suuntaudun opinnoissani terveystieteiden opettajaksi. Olen kiinnostunut myös tutkimustyöstä. Olen mukana VETÄVÄ-hankkeessa projektitutkijana.

Leena Walta,TtT, koulutusvastaava, Turun amk

Kiinnostukseni niin syöpäpotilaan hyvään hoitoon että moniammatillisuuteen perustuu kokemukseeni röntgenhoitajana. Väitöstutkimukseni kohdistui kuvantamistutkimusten yhteydessä toteutuvaan potilaan hoitamiseen sekä röntgenhoitajien työhyvinvointiin. Tällä hetkellä toimin Turun ammattikorkeakoulussa tulevien röntgenhoitajien opettajana sekä kliinisen hoitotyön opettajana Varinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Yhtenä keskeisenä kehittämis- ja opetusalueenani on kuvantamis- ja sädehoitotapahtumien aikainen röntgenhoitajien hoitamis- ja ohjaamisosaaminen.

Helena Leino-Kilpi, ESH,THT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Olen Turun yliopiston hoitotieteen professori ja sivutoiminen ylihoitaja TYKS:ssa. Olen myös hoitotieteen laitoksen johtaja.
Opetusvastuullani on hoidon filosofian ja etiikan opetus hoitotieteen opiskelijoille sekä erityisesti väitöskirjojen ohjaus. Toimin vastuullisena johtajana hoitotieteen laitoksen etiikan, kliinisen hoidon laadun ja potilaan ohjauksen tutkimusohjelmissa. Teen myös hoitotieteen pedagogista tutkimusta, parhaillaan kansainvälistä sairaanhoitajien osaamistutkimusta
Suomen Akatemian rahoittamana sekä tohtoriopiskelijoiden ja post doc-tutkijoiden urakehitystutkimusta Euroopan Unionin rahoituksella.

Syöpäpotilaiden hoidon tutkimusta teemme erityisesti potilaan ohjauksen alueella. Työhöni TYKS:n ylihoitajana kuuluu muun muassa tutkimuksen vastuutehtäviä. Minulla on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja luottamustehtäviä, eli olen Trinity College Dublin University – yliopiston vieraileva professori ja liettualaisen Klaipeda-yliopiston kunniatohtori.

Pia Vihinen, LT, Kliinisen onkologian dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri

Olen syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri ja työskennellyt TYKS Syöpätautien klinikassa 20 vuotta. Työnkuvaani on kuulunut erityisesti solunsalpaajahoitojen suunnittelu aikuisille syöpäpotilaille. Olen erikoistunut melanooman lääkehoitoon, mutta hoitanut myös paljon rintasyöpä- ja munuaissyöpäpotilaita. Teen kliinistä tutkimusta melanooman hoidosta ja ennustetekijöistä. Toimin tällä hetkellä Läntisen syöpäkeskuksen vs. johtajana sekä sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen Syöpäkeskus-projektiryhmän jäsenenä.

Mervi Siekkinen, TtT, kehittämispäällikkö, rh (AMK), TYKS, Läntinen Syöpäkeskus (FICAN West)

Olen terveystieteiden tohtori ja toimin FICAN Westin kehittämispäällikkönä. Vastuullani on TYKS Erva-alueen syövän hoidon laadun arviointi ja yhtenäistäminen sekä TY syöpätutkimuksen koordinointi. Työurani aloitin TYKS Syöpätautien sädehoitopoliklinikalla röntgenhoitajana. Vuodesta 2006 olen työskennellyt TYKSissä terveydenhuollon moniammatillisissa projektisuunnittelutehtävissä eri palveluntuottajien kanssa. Kuulun mm. STM:n Kansallinen Syöpäkeskus (FICAN) –projektiryhmään, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksen Empowering Patient Education – tutkimusryhmään ja Radiografiatiedeseuran hallitukseen. Väitöskirjan aiheeni liittyi rintasyöpäpotilaan voimavaraistumista tukevaan ohjaamiseen.

Inka Koskela, tutkija, YTM sosiaalipsykologia, Työterveyslaitos

Olen taustaltani sosiaalipsykologi ja olen työskennellyt Työterveyslaitoksella erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuodesta 2011. Hankkeissa olemme tarkastelleet mm. työelämävuorovaikutusta, työterveyshuollon ammattilaisia ja muuttuvaa ammattilaisuutta sekä muutos-, innovaatio- ja arvonluonninprosesseja terveydenhuollon organisaatioissa. Tutkimuksen lisäksi projekteissa on ollut keskeistä tutkitusta tiedosta ammentava, jatkuva kehittämistoiminta yhdessä osallistujaorganisaatioiden kanssa.

Maijastiina Rekunen, sh (YAMK), apulaisosastonhoitaja Tyks syöpäpoliklinikka, Läntisen syöpäkeskuksen tutkimuskoordinaattori

Olen työskennellyt sairaanhoitajana Tyksin syöpäpoliklinikassa vuodesta 2006 lähtien. Syöpäpoliklinikalla vastataan syöpää sairastavan potilaan konsultaatiosta, hoidon suunnittelusta, solunsalpaajahoidoista neuvonnasta, ohjauksesta ja jälkiseurannasta. Syöpäpoliklinikalla olen työskennellyt viime vuosina erityisesti rintasyöpähoitajana. Työskentelen syöpäpoliklinikalla osana moniammatillista tiimiä ja koen sen erittäin tärkeänä ja palkitsevana. Vuodesta 2018 alkaen olen toiminut syöpäpoliklinikalla apulaisosastonhoitajana, vastuualueeni on syöpäpotilaan hoitotyön kehittäminen. Suoritin vuonna 2018 sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kliinisen asiantuntijan - syövän hoito suuntautumisella. Opinnäytetyöni tein mobiilisovelluksen käytöstä osana syöpäpotilaan hoitoa. Olen erityisesti kiinnostunut kehittämään syöpäpotilaan hoidon laatua kokonaisuudessaan sekä sähköisten palveluiden kehittämisestä. Vetävä-hankkeessa toimin tutkimuskoordinaattorina.