Laura Seppänen, TTL: Suhdetoimijuus moniammatillisessa yhteistyössä

15.01.2020
Laura Seppänen, johtava tutkija, Työterveyslaitos

Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa parempia tuloksia ja potilastyytyväisyyttä ja samalla parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Eräs yksinkertainen tapa edistää yhteistyötä ammattiryhmien, yksiköiden tai organisaatioiden välillä on suhdetoimijuus. Mitä se on ja miten siinä toimitaan?
Suhdetoimijuus tarkoittaa asiakaslähtöisen, uutta luovan yhteiskehittelyn osaamista (1). Sitä tarvitaan erityisesti uusissa tai poikkeuksellisissa tilanteissa – kun moniammatillisesti räätälöidään erikoispotilaalle hyvää hoitoa, tai kun yhteistoiminnallisesti organisoidaan toimintaa, prosesseja tai työvälineitä uudella tavalla esimerkiksi uuteen syöpäkeskukseen.
Näin se toimii: Suhdetoimijuus lähtee liikkeelle jostain yhteisesti tunnistetusta asiakkaita tai potilaita koskevasta Isosta Kysymyksestä, johon yksi taho ei kykene tuomaan koko ratkaisua. Ihmiset kokoontuvat asian äärelle.
Suhdetoimijuudessa osallistuja tuo yhteiseen keskusteluun oman näkökulmansa Isoon Kysymykseen, kuitenkin niin, että se ei vielä ole lopullinen ’totuus’ – pikemminkin se on raaka-ainetta, jota muut voivat käyttää hyödyksi oman ja yhteisen ymmärryksen lisäämisessä. Suhdetoimijuuteen kuuluu myös kyky kuunnella ja ymmärtää, miten toiset näkevät Ison Kysymyksen ja mikä heille on tärkeää sen hoitamisessa. Ja näin kukin osallistuja oppii siitä miten muut näkevät asian. Kaikkien ymmärrys laajenee, kun erilaiset näkemykset otetaan rikkautena.
Uusi ymmärrys taas tuottaa uusia ehdotuksia Ison Kysymyksen ratkaisemiseksi. Osallistuminen ja kuulluksi tuleminen myös sitouttavat ratkaisuihin, vaikka ne eivät olisikaan oman linjan mukaisia.
Kuulostaa ehkä helpolta – mutta ei ole! Voi olla vaikeaa tuoda julki oma näkemyksensä tai ideansa. Ja vielä vaikeampaa on kuuntelu, keskittyä ymmärtämään muiden näkökulmia. Siispä suhdetoimijuutta usein pitääkin harjoitella! Yhteistyön kehittäminen ei tapahdu hetkessä. Suhdetoimijuutta käyttäen kyetään rakentamaan keskinäistä luottamusta, toisten palvelujen tuntemusta ja muodostamaan yhteisiä näkemyksiä ja uusia ratkaisuja erilaisiin suuriin kysymyksiin, niin sotealalla kuin muuallakin.

(1) Edwards, A. (Ed.) 2017. Working relationally in and across practices. A cultural-historical approach to collaboration. Cambridge: Cambridge University Press.