Virpi Sulosaari, TUAS: Moniammatillinen toiminta ja ammatillinen voimaantuminen tutkimuksen kohteena

19.11.2019
Virpi Sulosaari, TtT, yliopettaja, hankejohtaja (VETÄVÄ-hanke), Turun ammattikorkeakoulu

Työhyvinvointi on oleellinen osa syöpäkeskusten vetovoimaisuutta ja ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Mitä parempi henkilöstön työhyvinvointi toimintayksikössä on, sitä paremmat ovat myös työn tulokset. Työhyvinvointia haastaa paitsi työvoiman riittävyys ja työn kuormittavuus, myös palvelujen organisointi moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Kansallisen syöpäkeskuksen ja sen alueellisten keskusten perustaminen on myös tuonut uusia vaatimuksia henkilöstölle palvelujen yhteensovittamiseksi, yhdenmukaistamiseksi sekä verkostomaisen työotteen ja toimintamallin omaksumiseksi. Muutokset asettavat kehittämistarpeita moniammatilliselle yhteistyölle yli organisaatiorajojen.
Samaan aikaan terveysalalla työntekijöiden keski-ikä on noussut ja terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudessa on havaittu haasteita erityisesti hoitajilla. Syöpäpotilaiden hoitoyksiköt ovat työympäristönä vaativia sekä työhyvinvoinnin että – turvallisuuden näkökulmasta. Kuitenkin suomalaisista syöpäpotilaiden hoito- yksiköistä on henkilökunnan työhön sitoutumisen, työhyvinvoinnin ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta kuitenkin vain niukasti tutkimusta. Tämä tutkimushanke kohdistuukin a) moniammatilliseen yhteistyöhön ja b) henkilöstön ammatilliseen voimaantumiseen syövän hoidon yksiköissä. Oletamme, että moniammatillinen yhteistyö ja voimaantuminen ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä voidaan samanaikaisesti kehittää.
Läntinen Syöpäkeskus turvaa syövän korkeatasoisen hoidon ja tutkimuksen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Syöpäkeskuksen verkostoon kuuluvat Turun yliopistollisen keskussairaalan lisäksi, Satasairaala ja Vaasan keskussairaala. Jokaisessa on tutkimushankkeessa arvioitu henkilöstön (arvioitu 1050) käsityksiä moniammatillisesta yhteistyöstä ja kokemusta ammatillisesta voimaantumisesta. Työterveyslaitos toteutti kaksi interventiota; toinen kohdistui työntekijän oman työn tuunaamiseen ja toinen toimintojen yhteensovittamiseen kolmen organisaation välillä. Paraikaa keräämme interventioiden jälkeistä aineistoa. Stay tuned, julkaisemme tästä eteenpäin vaihtuvien kirjoittajien toimesta erilaisia näkökulmia moniammatilliseen yhteistyöhön, ammatilliseen voimaantumiseen ja työhyvinvointiin.