Heli Heikkilä, Työterveyslaitos: Työn kehittämistä rajoja ylittäen

15.04.2020
Heli Heikkilä, tutkija, FM, KM, Työterveyslaitos

Moniammatillista yhteistyötä edistettiin palliatiivisen hoidon alueella Vetävä-hankkeessa kokoamalla eri ammattiryhmien edustajia kolmesta sairaalaorganisaatiosta yhteiseen työpajaan. Osallistujat tulivat yksiköistä, joiden resurssit ja organisoitumisen tavat palliatiivisen hoidon suhteen olivat kovin erilaiset. Kehittämisessä lähdettiinkin tarkastelemaan työtä yhdessä konkreettisen, anonymisoidun potilastapauksen kautta. Esimerkistä käyty keskustelu nosti hyvin esille sen, miten työn arjessa haasteet olivat eri yksiköissä hyvinkin samansuuntaisia. Organisaatioiden toimintatapojen ja asiakastarpeiden tarkastelu rinnakkain tuotti jokaisesta yksiköstä yhtenevän toiveen ja tavoitteen siitä, että lähitulevassa päästäisiin yhä paremmin ennakoivaan tai etuaikaiseen toimintaan: oltaisiin aikaisemmin mukana potentiaalisten uusien potilaiden hoitoprosesseissa. Näitä ajatuksia konkretisoitiin sairaalakohtaisiksi kehittämiskokeiluiksi.

Muutaman kuukauden kehittämisjakson jälkeen kokoonnuimme yhdessä arviointipajoihin kokoamaan kokeilujen saldoa. Moni käytännön asia oli liikahtanut yksiköissä eteenpäin; pajaosallistujat olivat tehneet monia käytännönläheisiä uudistuksia kuten ylipäätään koonneet tiedotetta palliatiivisesta hoidosta potilaille.

Keskeinen muutos osallistujien oman työn kannalta oli kuitenkin se, että kehittämisprosessin myötä palliatiivisen hoidon kysymysten äärellä toimivat olivat saaneet muodostettua paitsi organisaatiokohtaisia ammattilaisyhteisöjä myös organisaatiorajat ylittävän ryhmän. Moni totesi, miten antoisaa ja tärkeää on ollut vertailla toimintatapoja ja kuulla toisten käytänteistä. Kehittämispajaan osallistunut ryhmä aikoikin kokoontua yhteen myös jatkossa – mikä on Läntisen syöpäkeskuksen kehittymistä ajatellen erinomainen tulos ja pyrkimys.

Aivan täysin emme vielä onnistuneet rajoja ylittämään. Jatkossa tärkeää on miettiä, miten lääke- ja hoitoalan ammattilaisten lisäksi yhteiseen keskusteluun tulevat vahvemmin mukaan myös psykososiaalisen tuen ammattilaiset. Osassa sairaaloita on jo omia ammattirajat ylittäviä ryhmiään, mutta kuten Vetävä-hankkeessa havaittiin, keskustelu ajankohtaisista teemoista ja kehittämisideoista myös yli sairaalarajojen on tarpeen ja tervetullutta. Palliatiivisen hoidon alue, jos mikä on sellainen, missä kaivataan moniäänistä, kehittävää keskustelua erilaisia ammatillisia osaamisia yhdistäen.