Leena Walta, Turun AMK: Monimuotoisella yhteistyöllä syöpäpotilaan parhaaksi

31.08.2020
Leena Walta, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu

Syöpäpotilaan hoitopolku on ajallisesti pitkä ja potilaan hoitamiseen osallistuu useita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia joko välittömästi tai välillisesti. Tämä tuli esille myös Vetävä-hankkeen alussa tehdyssä sidostyhmähaastattelussa. Haastateltavat edustivat Läntisen syöpäkeskuksen eri organisaatioiden johto- ja esimiestyössä toimivia. Sidosryhmähaastattelujen yhtenä teeman oli moniammatillisuus, jota haastateltavat kuvasivat sangen rikkaasti ja monipuolisesti. Yhteistyö eri muodoissaan näyttäytyi myös läpi koko haastatteluaineiston, korostuen erityisesti strategiakeskustelussa, jossa eri ammattilaisten yhteistyö nähtiin olevan keskeinen edellytys potilaslähtöisille hoito- ja palvelukokonaisuuksille.

Sosiaali- ja terveysalalla toteutuvaa moniammatillisuutta on tutkittu ja kirjoitettu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin suhteellisen runsaasti. Suomalaiselle keskustelulle on tunnusomaista, että yhdellä ja samalla termillä voidiaan viitata joko suhteelliseen siilomaiseen toimintatapaan, jossa eri ammattilaisten rajoja ei juurikaan ole tarve ylittää. Moniammatillisuudella voidaan tarkoittaa myös ammattien rajat ylittävää tai sitten ammattirajoja rikkovaa yhteistyötä. Oman lisänsä keskusteluun tuo yhteistyön tarkasteleminen ammatillisen näkökulman lisäksi myös tutkimuksen ja tieteenalojen ottaminen mukaan keskusteluun. Tieteen näkökulma on perusteltu, sillä tutkimusyhteistyö on yksi syöpäkeskustoiminnan tavoitteista.

Kaikkia erilaisia yhteistyömuotoja oli löydettävissä myös sidosryhmähaastatteluista ja niiden yhteydessä käydyistä keskusteluista. Eri yhteistyömuodoilla on paikkansa myös kehittyvässä Läntisessä syöpäkeskuksessa. Yhteistyön kehittämisen näkökulmasta keskeistä on ymmärtää kunkin yhteistyömuodon vahvuudet. Toisinaan riittää omaan tehtävään keskittyminen, ja tilanteessa kun oma osaaminen ei riitä, on mielekästä lähteä etsimään ratkaisua yhdessä yli ammatti- tai tiedonalojen.

Yhteistä kaikille yhteistyömuodoille on ymmärrys yhteisestä tavoitteesta. Ilman yhteistä tavoitetta tuskin yhteistyölle ole edes tarvetta. Yhteistyömuodosta riippumatta toimivan yhteistyön keskeiseksi lähtökohdaksi nouseekin työn ja tehtävien merkityksellistäminen. Voisi olettaa, että myös syöpäpotilas odottaa, että ne lukuisat ammattilaiset, jotka hän hoitonsa yhteydessä kohtaa, toimivat yhdessä hänen parhaakseen.