Maijastiina Rekunen, TYKS: VETÄVÄ-hankkeen haasteita – miksi tutkimukseen osallistuminen oli niin vähäistä?

10.09.2020
Maijastiina Rekunen, apulaisosastonhoitaja, tutkimuskoordinaattori, Tyks

Syöpäpotilaan hyvän hoidon yhtenä kulmakivenä on monialaisuus ja moniammatillinen yhteistyö. Syöpäpotilaan hoitoon osallistuu joukko eri alan ammattilaisia eri organisaatioissa. Potilaan hoitopolku on myös organisaation näkökulmasta kovin pirstaleinen ja VETÄVÄ-hankeen alussa haasteeksi muodostui löytää eri organisaatioista syöpäpotilaan hoitoon osallistuvat ammattilaiset. Esimerkiksi kirurgisen hoidon alueella toimivista sairaanhoitajista osa saattaa osallistua syöpäpotilaan hoitoon, mutta eivät kaikki. Näin ollen varmaa lukumäärää syöpäpotilaita hoitavista ammattilaisista oli vaikea saada.

Moniammatillinen yhteistyö ja sen kehittäminen on yksi syöpäkeskusten tulevaisuuden haasteista. VETÄVÄ-hankkeen aikana organisaation yksiköissä oli selvästi havaittavissa ammattilaisten kiinnostus ja arvostus moniammatillista yhteistyötä kohtaan. Tästä huolimatta hankkeen aikana tehtyyn kyselyyn oli vaikea saada vastauksia, samoin työn tuunaamisen työpajoihin osallistujia. Hankkeen kohderyhmän muodostivat Läntiseen Syöpäkeskukseen kuuluvissa yksiköissä aikuisten syöpäpotilaiden hoidon toteutukseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset (N=1050) (1). Kyselyihin vastasi vuonna 2018 vain 350 ja vuonna 2019 175 ammattilaista(1).

Miksi osallistuminen kyselytutkimukseen on niin vähäistä, vaikka aihe koetaan tärkeäksi?

Yksiköissä sain kuulla paljon perusteluja sille, miksi hankkeen kyselyyn ei ole vastattu. Hoitotyön hektisyys ja raskaus koettiin isoksi esteeksi. Yhtenä syynä mainittiin myös yliopistosairaalassa jatkuvasti tehtävät monet kyselyt ja kyselytulvaan uupuminen. Eräänä perusteluna esiin nousivat myös aiemmat kokemukset, ettei tutkimukseen osallistumisella kuitenkaan voi vaikuttaa ja ettei se kuitenkaan johda mihinkään konkreettiseen.

Mitä tutkimuksella saadaan aikaan?

Tutkimustyöllä kehitetään toimintaa, hoitoa ja yhteistyötä. Valtion tutkimusrahoituksella on jo tehty erilaisia tutkimuksia ja saatu aikaan tuloksia. Esimerkiksi Tyksin Erva-alueella on tutkimusperusteisesti saavutettu hoitolinjausten muutoksia: Vanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen avulla on lisätty perhekeskeisyyttä yli puolessa Suomen synnytyssairaaloista. Tutkimus ja koulutus ovat edesauttaneet perhekeskeisyyttä jopa maailmanlaajuisesti. Yliopistosairaaloissa tutkituilla ja kehitetyillä menetelmillä on merkityksiä vuosikymmeniksi eteenpäin. Esimerkiksi kohdunkaulansyöpä on vähentynyt Suomessa, kun tutkimuksen avulla sen ehkäisyyn on kehitetty HPV-rokotus ja seulontaan HPV-testi. (2.)

Miksi tutkimukseen kannattaa osallistua?

Viitaten tutkimusylilääkäri Päivi Rautavan aiempaan blogitekstiin terveydenhuollon toimintaa tulisi kehittää tutkimustyöhön eli näyttöön perustuen. Vanhat käytänteet eivät välttämättä perustu aina tutkittuun tietoon, mutta uusia menetelmiä tulee ottaa käyttöön vain näyttöön perustuen. (3.) Tutkittuun tietoon perustuva hoito takaa potilaalle laadukkaan ja turvallisen huolenpidon. Tutkimukseen osallistumalla voi itse olla mukana kehittämässä näyttöön perustuvaa hoitoa sekä saada oman äänensä kuuluviin. VETÄVÄ-hankkeen tutkimuskohde oli moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen. Hankkeen tutkimukseen osallistumalla oli mahdollisuus vaikuttaa moniammatillisen yhteistyön jatkokehittämisen suuntaan ja tarpeisiin tai vaikuttaa omaan työhön työn tuunaamisen kautta. Toimiva moniammatillinen tiimi ja moniammatillinen yhteistyö takaavat potilaiden hyvän hoidon. Kuka ammattilaisista ei haluaisi olla mukana kehittämässä laadukasta moniammatillista hoitoa?

  1. Sulosaari V, Heikkilä H, Kuusisto H, Leino-Kilpi H, Rautava P, Rekunen M, Seppänen L, Siekkinen M, Stolt M, Valtanen E & Walta L. 2020. Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa. VETÄVÄ -hankkeen loppuraportti. Turun ammattikorkeakoulu Raportteja 267. https://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522167644
  2. Rautava P, 2020. Sähköposti tiedonanto kirjoittajalle 6.8.2020.
  3. Rautava P, 2020. Tekemäämme arvokasta työtä pitää kehittää näyttöön perustuen. Vetävä-hankkeen Blogi-julkaisu. https://vetava.turkuamk.fi/blogit/paivi-rautava-vsshp-tekemaamme-arvokasta-tyota-pitaa-kehittaa-nayttoon-perustuen/