Mervi Siekkinen, Läntinen Syöpäkeskus: Läntinen Syöpäkeskus haastaa syövän hoidon moniammatillisen henkilöstön kehittämään voimaantumistaan

10.08.2020
Mervi Siekkinen, TtT, kehittämispäällikkö, Läntinen Syöpäkeskus

Se tunne, että hallitsen ja minulla on voimaa.

Oxfordin sanakirjan mukaan voimaantuminen (empowerment, valtaistuminen) on prosessi, jossa yksilö kokee vahvistuvansa ja lopputulemana on, että luottaa omiin kykyihinsä puolustaessaan omia oikeuksiaan omassa elämässään. Ammatillinen voimaantuminen viittaa yksilön kokemukseen kyvykkyydestään omassa työssään. Aihe on tärkeä, koska hyvä työn hallinta ja kokemus ammatillisesta voimaantumisesta edesauttavat työntekijää sitoutumaan työhön ja organisaatioon, lisäävät työtyytyväisyyttä ja potilastyytyväisyyttä ja -turvallisuutta.

Mitä on olla ammattilainen Läntisessä Syöpäkeskuksessa?

Läntisen Syöpäkeskuksen tavoitteena on olla vetovoimainen työpaikka, jossa edistetään työntekijän voimaantumista tutkimusnäyttöön perustuen. Syöpään sairastuneiden potilaiden hoidon organisointi on Suomessa muuttunut ja potilaan hoidon ja tutkimuksen kehittämisen koordinointi on siirtynyt vuoden 2017 asetuksen mukaan alueellisille syöpäkeskuksille, joita Suomessa on viisi. Muutoksen tavoitteena on ollut varmistaa, että potilaat saavat tasalaatuista ja parasta syövän hoitoa riippumatta hoitopaikasta. Tyks, Satasairaala ja Vaasan keskussairaala kuuluvat Läntiseen Syöpäkeskukseen. Läntinen Syöpäkeskus on haastanut kaikki ammattilaiset tarkastelemaan työtään laajemmin, jotta yhteisesti sovitut käytännöt toteutuisivat päivittäisessä työssä koko verkostossa.

Läntisessä Syöpäkeskuksessa on useita vuosia ollut kokemuksellista näyttöä siitä, että kolmen sairaalan hoitokäytäntöjen moniammatillinen yhteistyö lisää voimaantumista.  Puolivuosittain eri syöpien moniammatillisia työryhmiä on kokoontunut miettimään, ei yksittäisiä potilastapauksia, kuten hoitomeetingeissä, vaan koko potilaan hoitopolun yhtenäisiä käytäntöjä. Saman pöydän äärellä ovat keskustelleet patologit, radiologit, röntgenhoitajat, kirurgit, sairaanhoitajat, onkologit, neurologit, syöpäsairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat, fysioterapeutit, ja johtajat, edustaen potilaan hoitopolun kaikkia vaiheita. Jokaisen tapaamisen jälkeen työryhmä on toivonut tapaamista taas uudelleen ja vähintään puolen vuoden päähän ja nenäkkäin.  Tapaamisiin osallistuneet ovat todenneet, että ne ovat olleet voimaannuttavia.

Mitä uutta sitten VETÄVÄ tutkimushanke toi?

Tutkimuksen avulla saatiin näyttöä siitä miten koko Läntisen Syöpäkeskuksen alueella toimiva moniammatillinen henkilöstö on kokenut ammatillisen voimaantumisen.  Kahden edellisen syksyn aikana henkilöstöltä Tyksissä, Satasairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa kysyttiin sähköpostitse tai paperisella lomakkeella millaista on työntekijän kokema voimaantunut toiminta ja mitkä tekijät edistivät hänen voimaantumistaan.

Suomessa on aiemminkin tutkittu ammatillista voimaantumista, mutta ei syövän hoidon moniammatillisessa organisaatiossa. Nähtäväksi jää, onko haasteenamme kehittää toimintaa tukemaan henkilöstön moraalisia periaatteita (esim. eettistä vastuuta tai hoitamisen filosofiaa), persoonan vahvuuksia (joustavuutta, kykyä toimia paineen alla vai mahdollistavaa johtajuutta), asiantuntijuutta (kompetenssia ja positiivista asennetta kouluttautumista kohtaan), tulevaisuuteen orientoituneisuutta (innovatiivisuutta, vaikuttamishalukkuutta) vai sosiaalisuutta (avoimuutta, sosiaalista vastuuntuntoa). Odotamme mielenkiinnolla tuloksia, jotka kuullaan tämän kuun aikana 18.8. VETÄVÄ hankkeen loppuseminaarissa. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta sinne tai tässä blogissa.