Minna Stolt, TY: Moniammatillisen toiminnan arviointi

15.06.2020
Minna Stolt, TtT, dosentti, yliopistonlehtori, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Moniammatillinen toiminta kuuluu kiinteästi syöpää sairastavien potilaiden hoitoon. Moniammatillisen toiminnan tarkoituksena on edistää hoidon laatua ja tuottaa siten parasta mahdollista hoitoa hyvin toimivassa moniammatillisessa ympäristössä. Moniammatillisen toiminnan arvioinnin perusteella on todettu, että onnistunut moniammatillinen toiminta koostuu useasta eri tekijästä ja monet näistä tekijöistä vaikuttavat toisiinsa. Keskeistä moniammatillisessa toiminnassa on yhteistyö ja yhteisesti jaettu tieto. Yksilötasolla on todettu, että sujuva vuorovaikutus ja positiivinen asenne moniammatilliseen toimintaan edistävät toimintaa. Kun taas yksikkö- tai organisaatiotasolla sujuvien toimintatapojen varmistaminen, moniammatillisen toiminnan merkityksen julkituominen ja moniammatillisen toiminnan tavoitteen selkeä määrittely, lisäävät toiminnan onnistumista ja työntekijöiden sitoutumista yhteiseen toimintaan. Kaikkiaan moniammatillisen toiminnan on todettu edistävän työtyytyväisyyttä ja potilaiden hoidon laatua.

 

Moniammatillisen toiminnan arviointi on keskeinen osa terveyspalvelujärjestelmän toiminnan arviointia. Arvioinnin tavoitteena on saada käsitys moniammatillisen toiminnan tilasta ja tunnistaa mahdollisia kehittämisen kohteita. Moniammatillista toimintaa voidaan mitata ja mittaaminen voi kohdistua yksilöön, työyksikköön tai organisaatioon. Moniammatillisen toiminnan mittaamiseen on olemassa useita kansainvälisesti kehitettyjä ja testattuja mittareita. Valtaosa mittareista kohdistuu tiettyjen ammattiryhmien, kuten hoitajan ja lääkärin väliseen yhteistyöhön ja vain muutama yksittäinen mittari moniammatillisen verkoston toiminnan laajempaan tarkasteluun. Ajatellen syöpää sairastavien potilaiden hoitoa, on tärkeää, että moniammatillisen toiminnan arvioinnissa otetaan huomioon myös muut terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä erityistyöntekijät, jotka yhtä lailla ovat osa potilaan ympärillä toimivaa moniammatillista verkostoa.

 

Arvioimalla moniammatillista toimintaa kokonaisuutena, on mahdollista tunnistaa laajempia kehittämistarpeita. Suomeksi käännettyjä tai Suomessa kehitettyjä moniammatillisen toiminnan arviointimittareita on niukasti. Siksi onkin tärkeää, että tulevaisuudessa otetaan käyttöön tai kehitetään uusia mittareita terveydenhuollossa tapahtuvan laaja-alaisen moniammatillisen toiminnan arvioimiseksi ja saatua tietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä.