Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana on syöpä kansanterveydellisenä haasteena muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Tarve uusille syövän hoidon huippuosaajille lisääntyy suhteessa hoidon tarpeen lisääntymiseen, ja syöpäkeskusten vetovoimaisuus työnantajana tulee korostumaan. Syövän hoidon yksiköt työympäristönä on erityisen haastava työhyvinvoinnille ja edellyttää erityisosaamista.

Tavoite ja tarkoitus

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää ammatillista voimaantumista ja moniammatillista yhteistyötä tulevaisuuden syöpäosaamisen huippukeskuksille, joissa tuotetaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kehitetään syöpäpotilaan hoidon laatua. Hankkeen tarkoituksena on lisätä Läntisessä syöpäkeskuksessa toimivien yksiköiden henkilökunnan ammatillista voimaantumista sekä moniammatillista yhteistyötä.

Menetelmät ja kehittämisinterventiot

Tutkimushankkeen kohderyhmänä ovat yksiköissä työskentelevät monialaiset terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tutkimuksessa arvioidaan Läntisessä syöpäkeskuksessa toimivien yksiköiden henkilöstön kokemaa moniammatillisen yhteistyön toteutumista ja ammatillista voimaantumista ennen kehittämisinterventioita ja niiden jälkeen.

Ammatillisen voimaantumisen edistämisessä käytetään yksilötasolla työn tuunaamista (T-paja) ja yhteisötasolla moniammatillisen yhteistyön ja Läntisen syöpäkeskuksen verkoston toimintojen yhteensovittamisen edistämistä (Y-paja). Lisäksi järjestetään kaksi kehittävän arvioinnin tapaamista.

Tulokset

Hankkeessa tuotetaan uusi mittari terveydenhuollon moniammatillista toimintaa edistävien kehittämishankkeiden tuloksellisuuden arviointiin. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisestä yhteydestä sekä testataan ja kehitetään kehittämisinterventioita niiden yhtäaikaiseen edistämiseen.

Jatkossa uutta tietoa moniammatillisesta yhteistyöstä ja ammatillisesta voimaantumisesta, erityisen haasteellisen lääketieteen ja hoitotyön erikoisalalta, voidaan laajasti soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.